Föreningen Önne Sluss
Nu skall vi bygga kanal med sluss mellan sjöarna Bolmen och Unnen, i byn Önne.
20220517; Styrelsen för Föreningen Önne Sluss har beslutat föreslå kommande årsmöte att föreningen avvecklas. Detta då man anser att förutsättningar för ett kanal- och slussbygge ej kan förverkligas inom överskådlig tid.  Formell kommer beslut om avveckling att ske på två årsmöten, den 28 augusti och den 2 oktober 2022. Plats:  Tallklinten, Odensjö klockan 15.00 bägge tillfällena. Vi hälsar alla medlemmar välkomna till dessa möten.

Nyheter

Årsmötet skjuts upp!
September 20, 2021

Vi hade planerat att hålla ett fysiskt årsmöte på Tallklinten för Föreningen Önne Sluss under augusti månad, men har efter beslut av styrelsen flyttat fram detta ytterligare någon/några månader.Detta då vi nu lämnat in slutredovisning av projektet till Leader Linné och Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) och vill avvakta beslut från Jordbruksverket innan vi håller årsmötet.Vi ber att få återkomma i god tid med ny kallelse !!

Kallelse till årsmöte i Föreningen Önne SlussKallelse till årsmöte
March 17, 2021

Beroende på det osäkra läget av COVID-19 har styrelsen beslutat att förlägga föreningens ordinarie årsmöte till augusti 2021. Vi återkommer med närmare besked om datum och plats!

Historia

Byn Önnekvarn ligger mycket idylliskt mellan sjöarna Unnen och Bolmen. Vattnet från Unnen till Bolmen leds genom Önne å, som flyter rakt igenom byn. Eftersom sjön Unnens yta ligger c:a 3,5 meter högre än Bolmens yta, har vattnet i ån under årens lopp kunnat användas för att driva vattenhjul som i sin tur har drivit såväl kvarn som sågverk. 1938 byggdes Önne kraftverk och kanal för att producera elektrisk ström till fastigheterna i området.
Mer historia om Önne

Vad innebär projektet?

Mitt i byn Önnekvarn, där avståndet mellan sjöarna Unnen och Bolmen är kortast och där länsgränsen mellan Halland och Kronoberg går, kommer en 600 meter lång kanal att grävas. I kanalen kommer en sluss att byggas, som gör det möjligt att med båt färdas mellan sjöarna.

Människorna runt Bolmen får på så sätt möjlighet att sjövägen ta sig till Unnaryd och utnyttja den service som finns där i form av banker, affärer, restauranger e.t.c. Unnaryd blir på så sätt Bolmens första och tillsvidare enda "hamnstad". Man kommer också att kunna besöka natursköna områden vid Unnen, som t.ex. Nässja, Sjö och Vallsnäs.På samma sätt, kan man från Unnen slussa sig ner de 3,5 meter som skiljer sjöarnas yta, för att uppleva Bolmen med sin vackra natur, sina reservat och sina 365 öar.

Det blir en fantastisk marknadsföring av området och många möjligheter för nya arbetstillfällen kommer att skapas, både på lång och kort sikt. En stor turistattraktion kommer att komplettera det utbud som redan finns, t.ex. Tiraholms Fisk, Restaurang Hägern, Sagobygden m.fl.
Till galleriet

Vad har hänt såhär långt?

Det var företagareföreningen i Unnaryd som initierade projektet. En intresseförening har sedan bildats. Den heter föreningen Önne sluss. En projektgrupp har tillsats som arbetar för att förverkliga idéerna. Landsbygdutvecklingsbidrag har erållits från Hallands Länsstyrelse för att genomföra den pågående förstudien. En mängd kontakter har tagits med bl.a. markägare, närboende, sommarboende, båtklubbar, högskolor, vägverket e.t.c.

Alla har varit positiva och uttalat stor entusiasm inför tanken på att förverkliga idéerna. Just nu förs diskussioner med företag som har inresse av och kunskap om tekniken runt geologiska mätningar, samt den miljökonsekvensutredning som måste genomföras. Diskussioner har även förts med företag som kan genomföra den tekniska förstudien i projektet.

Vi planerar för en segelfri höjd på 3 meter under den nya bron. Kanalens djup kommer att bli 1,5 meter och en slusskammare på c:a 5 meters bredd och 20 meters längd skall placeras väster om vägundergång. Tanken är också att man skall kunna promenera längs med kanalen och att fikaplatser, grillplatser och toaletter skall uppföras i anslutning till kanalen. Båtfolket måste också ges möjlighet att lägga till, för att under en stund kunna ströva genom området.

Huvudsponsorer

Södra Hestra Sparbank

Vi vill att området runt Unnen och Bolmen skall växa och utvecklas vidare. Vi tror att turism och upplevelsenäringen är en viktig del för att öka attraktiviteten i en bygd. Attraktivitet i en bygd utgör en av grundstenarna till befolkningsutveckling och näringslivsutveckling som vi ser det. Vi vill som bygdens bank, vara en positiv kraft och bidra till möjlig och ökad utveckling och tillväxt i vår bygd. Därför sponsrar vi Projekt Önne sluss.

SEB

Styrelsen

Sven-Erik Eriksson, ordf
Ronald Carlsson
Richard van der Poel
Per Rubin
Mats Rubin
Mårten Johansson
Claes-Eric Claeson, kassör
Christer Danielsson, revisor
Rolf Kenneryd
Anders Pettersson, sekr